توضيحات

تَوَسَّدِ الصَّبْرَ وَ أَعْتَنِقِ قال امام محمد تقى علیه السلام

الْفَقْرَ وَ ارْفَضِ الشَّھَواتِ وَ خالِفِ الْھَوى وَ اعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَخْلُوَ مِنْ

.اللّهِ فَانْظُرْ كَیْفَ تَكُونُ

صبر را بالشكن، و فقر را در آغوشگیر، و شھوات را

ترك كن، و با ھواى نفسمخالفت كن و بدان كه از ديده

خدا پنھان نیستى، پسبنگر كه چگونه اي ؟

محمد بن علي نھمین امام از امامان دوازده گانه شیعیان و يازدھمین معصوم از چھارده معصوم است. مشھورترين لقبھاي آن حضرت جواد (بخشنده) و تقي (پرھیزگار) است. پدرش امام رضا ع و مادرش سبیكه يا ريحانه يا دره از مردم نوبي(شمال سودان) است. در سال 195 ھ.ق در مدينه به دنیا آمد و در سال 220 ھ.ق در بغداد وفات يافت. مرقد آن حضرت در كاظمین كنار مرقد امام موسي كاظم (ع) قرار دارد.

دوران امامت

امام جواد (ع) در سال 203 ھ.ق پساز شھادت پدرش امام رضا (ع)، در سن ھشت سالگي، به امامت رسید دوران ھفده ساله امامت او با حكومت مامون و معتصم، خلفاي عباسي، ھمزمان بود. ھنگامي كه امام رضا (ع) به دعوت مامون از مدينه به توس رفت. اما جواد (ع) كه كودك بود، مانند ديگر افراد خانواده حضرت رضا (ع) در مدينه ماند و در سال 202 ھ.ق براي ديدار پدر به مرو رفت و سپس به مدينه بازگشت.

امام در بغداد

پساز شھادت امام رضا (ع) مامون به بغداد رفت او كه از كمالات علمي و معنوي امام جواد (ع) آگاه بود ايشان را از مدينه به بغداد دعوت كرد. اما دولتمردان حكومت عباسي و اطرافیان مامون از اين اقدام ناخشنود بودند، به ويژه آنكه مامون تصمیم داشت دختر خود، ام الفضل، را به ھمسري امام جواد (ع) در آورد. مامون براي آنكه آنھا را از مقام علمي و فضل آن حضرت آگاه كند، در بغداد مجلسبحثي، میان او و دانشمندان بزرگ آن

روزگار، ترتیب داد. دراين مجلس، امام به پرسشھاي علما پاسخ گفت و میزان دانش و ھوش وي بر آنان آشكار شد. پساز آن مامون دختر خود را به ھمسري امام درآورد.

سفر حج

امام جواد (ع) پساز چندي به سفر حج رفت و از آنجا به مدينه بازگشت، و پايان خلافت مامون در آن شھر ساكن بود. پس از مرگ مامون به دستور معتصم عباسي، در سال 220 ھ.ق، به ھمراه ھمسرش ام الفضل، به بغداد رفت و بنابر بعضي روايتھا به دستور معتصم مسموم شد و به شھادت رسید ، امام جواد (ع) را ھمه مسلمانان عالمي بزرگ مي دانستند. ايشان انساني بردبار، نیكو سخن، عابد و بسیار باھوش بود. حديثھاي بسیاري از آن امام، در كتابھاي حديث، از جمله عیون اخبار الرضا، تحف العقول، مناقب، بحارالانوار و ........ نقل شده است.

نیاز مؤمن به سه چیز

أَلْمُؤْمِنُ يَحْتاجُ إِلى تَوْفیق مِنَ اللّهِ، وَ واعِظ مِنْ نَفْسِهِ، وَ قَبُول مِمَّنْ يَنْصَحُهُ

مؤمن نیاز دارد به توفیقى از جانب خدا، و به پندگويى از سوى خودش،         و به پذيرش از كسیکه او را نصیحت كند.

حركت فرھنگي و سیاسي امام جواد (ع)

امام جواد (ع) ھمانند پدر بزرگوارشان در دو جبھهُ سیاست و فكر و فرھنگ قرار داشت .موضعگیرھا و شبھه افكني ھاي فرقه ھايي چون زيديه ، واقفیه ، غلات مجسمه، امام را بر آن داشت تا در حوزه فرھنگ تشیع در برابر آنان موضعي شفاف اتخاذ كند .

امام در موضعگیري در برابر فرقه زيديه كه امامت را پساز علي بن حسین زين العابدين (ع) از آن زيد مي پندارند ، در تفسیر آيه " وجوه يومئذ خاشعةعاملة ناصبة " آنھا را در رديف ناصبي ھا خواندند.

حضرت در برابر فرقه واقفیه كه قائل به غیبت امام موسي كاظم(ع) بوده و بدين بھانه وجوھات بسیاري را مصادره كرده بودند ، آنان را نیز مصداق آيه " وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة " به شمار آورده و در بیاني فرمودندشیعیان نبايد پشت سر آنھا نماز بخوانند.

حضرت در برابر غلات زمان خويشبه رھبري ابوالخطاب كه حضرت علي(ع) را تا مرز الوھیت و ربوبیت بالا برده بودند، فرمودند : لعنت خدا بر ابوالخطاب و اصحاب او و كساني كه درباره لعن او توقف كرده يا ترديد كنند. رجال كشي ،موضعگیري تند حضرت درباره اين فرقه تا بدانجا بود كه حضرت در روايتي به اسحاق انباري مي فرمايند: " والمھري و ابن ابي الرزقاء به ھر طريقي بايد كشته شوند ".

مسندالامام جواد ُحضرت در برابر فرقه مجسمه كه برداشتھاي غلط آنان ازآياتي چون " يدالله فوق ايديھم " و " ان الله علي العرش استوي " خداوند سبحان را جسم مي پنداشتند، فرمودند: " شیعیان نبايد پشت سر كسي كه خدا را جسم مي پندارد نماز گذارده و به او زكات بپردازند

 تھذيب،فرقه كلامي معتزله كه پساز به قدرت رسیدن عباسیون به میدان آمد و در سده نخست خلافت عباسي به اوج خود رسید يكي ديگر از جريانھاي فكري و كلامي عصر امام جواد (ع) است .موضعگیري حضرت امام جواد (ع) چون پدر بزرگوارشان در اين برھه و در مقابل اين جريان كلامي از جايگاه ويژه اي برخوردار است تا آنجا كه مناظرات حضرت

جواد(ع) با يحیي بن اكثم كه از بزرگترين فقھاي اين دوره به شمار مي رفت ، را مي توان رويارويي تفكر ناب تشیع با مناديان معتزله به تحلیل نھاد كه ھمواره پیروزي باامام جواد (ع) بوده است .

امام جواد (ع) در راستاي بسط و گسترش فرھنگ ناب تشیع كارگزاران و وكلايي در مناطق گوناگون و قلمرو بزرگ عباسیان تعیین و يا اعزام نمود . به گونه اي كه امام در مناطقي چون اھواز ، ھمدان ، ري ، سیستان ، بغداد ، واسط ، سبط ، بصره و نیز مناطق شیعه نشیني چون كوفه و قم داراي وكلايي كارآمد بود .

امام جواد (ع) در راستاي نفوذ نیروھاي شیعي در ساختار حكومتي بني عباس براي ياري شیعیان در مناطق گوناگون به افرادي چون" احمد بن حمزه قمي "اجازه پذيرفتن مناصب دولتي داد، تا جايي كه افرادي چون " نوح بن دراج " كه چندي قاضي بغداد و سپس قاضي كوفه بود، از ياران حضرت(ع) به شمار مي رفتند كساني از بزرگان و ثقات شیعه چون محمد بن اسماعیل بن بزيع ( نیشابوري ) كه از وزراي خلفاي عباسي به شمار مي رفت به گونه اي با حضرت در ارتباط بودند كه وي از حضرت جواد (ع) پیراھني درخواست كرد كه به ھنگام مرگ به جاي كفن بپوشد و حضرت خواست او را اجابت و براي وي پیراھن خويشرا فرستاد .

حركت امام جواد (ع) در چینش نیروھاي فكري و سیاسي، خود حركتي كاملاً محرمانه بود، تا جايي كه وقتي به ابراھیم بن محمد نامه مي نويسد به او امر مي كند كه تا وقتي " يحیي بن ابي عمران" ( از اصحاب حضرت ) زنده است نامه را نگشايد . پساز چند سال كه يحیي از دنیا مي رود ابراھیم بن محمد نامه را مي گشايد كه حضرت در آن به او خطاب كرده : مسئولیتھا و كارھايي كه به عھده ( يحیي بن ابي عمران ) بوده از اين پس بر عھده توست .

بحارالانوار، اين نشانگر آن است كه حضرت در جو اختناق حكومت بني عباس مواظبت و عنايت داشت، تا كسي از جانشیني نمايندگان وي اطلاعي حاصل ننمايد.دوران دشوار امام جواد (ع) در نقش و تبلیغ شیعي را بايد در ھم عصر بودن وي با دو خلیفه عباسي نگريست خصوصا مامون عباسي كه به گفته ابن نديم "اعلم تر از ھمه خلفا نسبت به فقه وكلام بوده است. " دوران ھفده ساله امامت حضرت جواد (ع) ھمزمان با دو خلیفه بني عباسي مامون و معتصم بود ، 15 سال در دوره مامون -ازسال 203 ق سال شھادت حضرت رضا (ع) تا مرگ مامون در 218 - و دو سال در دوره معتصم - (سال مرگ ما مون 218 تا 220 ) شرايط دوره 15 ساله نخست حضرت درست ھمان شرايط پدر بزرگوارش بود كه در مقابل زيركترين و عالم ترين خلیفه عباسي قرار داشت .

مامون كه در سال 204 ھجري وارد بغداد شد امام جواد (ع) را كه بنا بر برخي از روايات سن مباركشان در اين دوران 10 سال بیش نبود از مدينه به بغداد فرا خواند و سیاست پیشین خويش را در محدود ساختن امام رضا (ع) در خصوص امام جواد (ع) نیز استمرار داد .ترس از علويان و محبت اھل بیت در دل مسلمانان از يك سو و متھم بودن وي در به شھادت رساندن امام رضا (ع) در جھان اسلام از سوي ديگر، وي را بر آن داشت تا با به تزويج در آوردن دختر خويش ام الفضل، ضمن تبرئه خويشو استمرار حركت عوامفريبانه در دوست داشتن اھل بیت، پايه ھاي حكومت خويشرا مستحكم سازد .اين حركت مامون چون سپردن ولايتعھدي به امام رضا (ع) 9 مورد اعتراض بزرگان بني عباس قرار گرفت اما مشاھده علم و درايت حضرت جواد(ع) در ھمان سن آنانرا به قبول اين ازدواج ترغیب ساخت. امام جواد (ع) شرايط خود را ھمان شرايط پدر خويشديد، از اينرو با پذيرش ازدواج با ام الفضل نقشه پلید مامون در به قتل رساندن وي و شیعیان را از صفحه ذھن مامون زدود.حضرت(ع) كه به خوبي از سیاستھا و نقشه ھاي مامون در بھره برداري از جايگاه ديني و اجتماعي خود باخبر بود، پس از ازدواج اقامت در بغداد را رد و به مدينه بازگشت و تا سال شھادت خويش در آنجا مقیم شد .

    نامه ھاي ام الفضل به پدر خويش مبني بر عدم توجه امام جواد (ع) به وي، بیانگر اجباري بودن ازدواج وي با ام الفضل و نداشتن فرزندي از ام الفضل از امام جواد (ع) پرده از ھوشمندي امام (ع) برمي دارد؛ چون كه مامون بر آن بود تا با به دنیا آمدن فرزندي ازام الفضل وي را به عنوان يكي از فرزندان رسول خدا (ص) در بین شیعیان، محور حركتھاي آينده خود و بني عباس قرار دھد.

مامون در سال 218 ه .ق در مسیر حركت به سوي جنگ تا روم درگذشت . علي رغم تمايل سپاه و سران بني عباس به خلافت عباس فرزند مامون ، عباس بنا بر وصیت پدر با عمويش ابو اسحاق معتصم بیعت كرد .معتصم ھشتمین خلیفه عباسي پس از ورود به بغداد، امام جواد(ع) را از مدينه به بغداد فرا خواند .حضرت در سال 218 پس از معرفي امام ھادي(ع) به جانشیني خود به ھمراه ام الفضل به بغداد رفت .در اين سفر حضرت با شخصیتي متفاوت از مامون روبرو شد ، شخصیتي با روحیه نظامي گري و فاقد بینشعلمي . معتصم كه مايه ھاي حیله گري و عوامفريبي ھاي مامون را در خود نداشت ، موضعگیري متضاد با اھل بیت خود را در بین مردم آشكار ساخت .

امام علیه السلام در دو سال آخر عمر خويشتحت نظارت شديدتر دستگاه امنیتي و نظامي معتصم قرار گرفت. از اينرو شرايط امام جواد به گونه اي شد كه حضرت توسط معجزات و كرامات و شركت در جلسات علمي ، امامت خود را به ديگران به اثبات مي رساند .امام جواد (ع) در طول زندگي پربار اما كوتاه خويش بر آن بود تا ارتباط با مردم را حتي در سخت ترين شرايط حفظ كند .

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم خرداد 1391ساعت 17:37  توسط محمد جعفر مجيدزاده اوغاني  | 

موسیقی نشئه سی مین سوگیلی جانانه دگر

اثر ناله نی عارف ایچون جانه دگر

موسیقی اھلینه انصاف ایله قیمت قویماق

لحن داود ایله مین تخت سلیمانه دگر

بیخبرلر نه بیلیر لھجه خواننده نه دیر

اھل حال اولسا، بو سؤز قدرده میلیونه دگر

پرده غم داغیلیر تاره دگنده مضراب

طره دلبره ھردم نئجه کی شانه دگر

موسیقیله اولار ھر خسته یه عالمده علاج

بو طبابت نئچه مین چاره لقمانه دگر

بیزه بو علم حرام اولموشایدی کئچمیشده

یعنی شیطان ایشی دیر، رخنه سی ایمانه دگر

یاشاشین قرمزی شھرتلی وطن قانونی

بوسخاوت نئچه مین حاتم دورانه دگر

قیلدی ھر یئرده بنا موسیقی مکتب لرینی

نغمه نین فایده سی ایندی ھر انسانه دگر

خلقیمیز موسیقی علمین اوخویور مینلرجه

ئولکه میزچون بو شرف مھر درخشانه دگر

موسیقیله منی دفن ایله سه لر واحد اگر

قبریمین تورپاغی مین روضه رضوانه دگر

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1391ساعت 14:10  توسط محمد جعفر مجيدزاده اوغاني  | 

 

مادر

کدامين هديه را به قلب مهربانت تقديم کنيم که خود گنجينه ي زيبايي هاي عالمي؟ اي شيريني لطيف ترين سرود طبيعت، چگونه خدا را براي چنين بخشش رنگيني شکر گويم؟  

            

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم اردیبهشت 1391ساعت 18:1  توسط محمد جعفر مجيدزاده اوغاني  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم اردیبهشت 1391ساعت 16:28  توسط محمد جعفر مجيدزاده اوغاني  | 

روش ‌های رفع چین و چروک چهره

دیدن خطوط چین و چروک روی صورت در آینه شاید برای خیلی‌ ها منظره غم‌ انگیزی باشد. بیشتر آدم ‌ها حساسیت ویژه‌ ای نسبت به پوست خود، به خصوص پوست صورت شان دارند. با وجود همه مراقبت ‌ها و روش‌ هایی که برای جلوگیری از بروز چین و چروک‌ در پوست وجود دارد، پیری فرآیند ناگزیری است.
برای برطرف کردن چروک‌ های عمقی، ابتدا به کمک روش ‌های جراحی یا لیزرهای مخصوص یا رادیوفریکوئنسی، فرآیند جوان‌ سازی روی کل پوست انجام شده و سپس برای پرکردن خطوط ذکرشده از ترکیبات پرکننده یا تزریق فیبروبلاست استفاده می‌ شود که در زیر شرح مختصری از روش های جدید جوان‌ سازی مطرح می‌ شود.

تزریق سلول ‌های فیبروبلاست در جوان ‌سازی پوست
این روش که به آن سلول‌ درمانی گفته می ‌شود، به کمک فناوری جدیدی صورت می ‌گیرد که اساس آن، جایگزینی سلول‌ های دچار اختلال عملکرد با سلول‌ های سالم است. این سلول‌ ها پس از ورود به بدن تمایز یافته و به سلول‌ های اختصاصی همان بافت تبدیل می ‌شوند.
از این خاصیت در درمان چین و چروک صورت استفاده می ‌شود. در این روش، ابتدا قسمت کوچکی از پوست پشت گوش یا بینی (حدود 3 تا 4 میلی ‌مترمربع) را پس از بی ‌حسی برمی ‌داریم و به محیط کشت اختصاصی انتقال می ‌دهیم.
در این مرحله، سلول‌ های فیبروبلاست ‌ها استخراج و تکثیر می ‌شوند. سپس 3 تزریق با فواصل 2 هفته ‌ای انجام می ‌شود. سلول‌ های بنیادی تزریق شده شروع به تولید کلاژن می ‌کنند که ماده اصلی پوست است و می ‌تواند چروک‌ ها را برطرف کند و ظاهر جدیدی به چهره شما بدهد.
رادیوفرکوئنسی، روشی مطمئن، اثربخش و غیرتهاجمی در رفع چین و چروک ‌های صورت و بازگرداندن جوانی و قوام طبیعی به پوست و رفع چاقی ‌‌هایی موضعی است.

لایه‌ برداری بخش فوقانی پوست (میکرودرم ابریژن)
در این روش دستگاه‌ های خاص با فشار تنظیم شده ‌ای با سطح پوست در تماس قرار می‌ گیرند و ایجاد تراش بسیار سطحی در لایه‌ های فوقانی شاخی پوست می ‌کنند. در ضمن یک مکش نیز روی پوست انجام می ‌شود که سبب جمع شدن کریستال ‌ها از سطح پوست و همچنین بهتر شدن جریان خون به منطقه و فعال شدن سلول ‌های فیبروبلاست و ترمیم و طراوت پوست خواهد شد.

امواج رادیویی (رادیوفرکوئنسی) و لیزرهای مخصوص
رادیوفرکوئنسی، روشی مطمئن، اثربخش و غیرتهاجمی در رفع چین و چروک ‌های صورت و بازگرداندن جوانی و قوام طبیعی به پوست و رفع چاقی ‌‌هایی موضعی است.
روش رادیوفرکوئنسی، جوان‌ سازی را در تمام مناطق صورت، گردن و غبغب به‌ طور یکنواخت انجام می ‌دهد، پس بهتر است پیش از انجام هر کار دیگر ابتدا به وسیله‌ این دستگاه سن پوستی فرد کاهش یابد، سپس در صورت لزوم در مناطق مورد نیاز تزریق بوتاکس یا ژل انجام شود. حین درمان، گرمای کنترل ‌شده به لایه داخلی پوست بدون صدمه به لایه‌ های رویی و اپیدرم داده می‌ شود که باعث می ‌شود کلاژن ‌سازی در پوست فرد تحریک شود.
تعداد جلسات مورد نیاز برای صورت، 4 دوره درمان با فواصل 3 تا 4 هفته است و برای افراد بالای 45 سال هر 6 ماه به صورت نگه‌ دارنده یک بار انجام می‌ شود. به طور کلی مواد پرکننده را می ‌توان به 3 دسته تقسیم کرد:

 1) مواد صناعی:
در میان این مواد می‌ توان به شکلی از سیلیکون مایع پالایش شده اشاره کرد که تا 30 سال استفاده می ‌شد، اما مشکلات متعدد، از جمله بروز واکنش حساسیتی به توقف استفاده از آن منجر شد.

 2) مواد با منشا حیوانی

 3) مواد پرکننده با منشا انسانی
در میان این مواد می ‌توان به چربی، کلاژن خود فرد و تزریق فیبروبلاست کشت داده خویش ‌سازگار اشاره کرد. تزریق چربی مستلزم جراحی و استخراج بافت چربی از شکم است و دوام آن چند ماه است.
اسید هیالورونیک نیز یک ماده طبیعی با توانایی ترمیم چروک ‌ها (از متوسط تا شدید) است که در همه بافت‌ های انسان و حیوان یافت می ‌شود و زیست سازگار است.

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اردیبهشت 1391ساعت 10:0  توسط محمد جعفر مجيدزاده اوغاني  | 

بهترین شیوه‌ی نگهداری میوه و سبزیجات

نگهداری از میوه و سبزیجات به طوری که بیشترین میزان ویتامین‌ها و فیبرهایشان را حفظ کنند ترفندهای خاصی می‌خواهد. البته کار سختی نیست کافیست کمی دقت کنید. برای نگهداری بهتر و حفظ خواص بیشتر میوه و سبزیجاتتان با ما همراه باشید...

میوه‌ها و سبزیجات، حتی تازه‌ترین آن‌ها، اگر به درستی نگهداری نشوند، مقدار زیادی از ویتامین‌ها و مواد مغذی خود را از دست می‌دهند؛ بنابراین نگهداری آن‌ها در شرایط مناسب برای حفظ ویتامین‌ها بسیار حائز اهمیت است.


 توصیه می‌کنیم سبزیجات تازه را در هوای آشپزخانه قرار ندهید. بهترین جای نگهداری از این مواد غذایی، یخچال یا جای خنک و تاریک مثل انباری و زیرزمین است.

 به عنوان مثال، اسفناج پس از دو روز نگهداری در یخچال یک سوم و در دمای محیط 80 درصد ویتامین‌های خود را از دست می‌دهد. در واقع باید گفت که هوا، آب و نور قاتل ویتامین‌ها هستند. نگهداری مواد غذایی در یخچال بهترین راه برای حفظ مواد مغذی آن‌هاست. دمای پایین مواد غذایی را تازه نگه می‌دارد، سرعت رشد میکروب‌های خطرناک را به تأخیر می‌اندازد و اجازه نمی‌دهد خواص آن‌ها از بین برود.


دمای مناسب یخچال 5 درجه سانتی‌گراد و طبقه میانی آن است. توجه داشته باشید که دما در همه قسمت‌های یخچال یکسان نیست؛ از این رو با قرار دادن مواد غذایی در طبقات مختلف می‌توانید به مطلوب‌ترین شکل ممکن از مواد غذایی‌تان نگهداری کنید. کشوهای پایینی با دمای 10 درجه سانتی‌گراد، مخصوص نگهداری میوه و سبزیجات می‌باشد. توجه داشته باشید خنک‌ترین قسمت یخچال طبقه پایین، روی کشوی مربوط به میوه و سبزیجات است که 2 درجه سانتی‌گراد دما دارد. گوشت و ماهی‌های تازه را باید در این طبقه نگهداری کرد. «تخم مرغ، محصولات لبنی، باقیمانده غذاها، شیرینی‌جات و محصولاتی که بعد از باز کردن باید در یخچال نگهداری شوند» را در طبقه میانی (4/5 درجه سانتی‌گراد) و طبقه بالای آن ( 8 درجه سانتی‌گراد) نگهداری کنید.

خانه بندی‌های روی در یخچال، گرم‌ترین نقاط یخچال هستند که دمای بین 10 تا 15 درجه سانتی‌گراد داشته و مخصوص نگهداری محصولاتی است که به سرمای زیادی نیاز ندارند؛ از قبیل نوشیدنی‌ها، سس‌ها و کره.سیب زمینی و پیاز

 حواستان باشد که برخی از مواد غذایی نیازی به نگهداری در یخچال ندارند و حتی با قرار گرفتن در یخچال خاصیت خود را از دست می‌دهند؛ مثل میوه های غیر بومی، گوجه فرنگی، لوبیا سبز و بادمجان. بهتر است مرکبات را نیز در دمای محیط نگهداری کنید و البته خیلی زود نیز مصرفشان کنید.

هیچ گاه سیب زمینی و پیاز را در هم نگهداری نکنید؛ زیرا امکان دارد سیب زمینی‌ها زودتر خراب شوند

 توجه داشته باشید که نان نیز به سرعت در یخچال خشک می‌شود. همچنین میوه و سبزیجاتی که نیاز به رسیدن بیشتری دارند، باید در دمای محیط قرار بگیرند. بهتر است مواد غذایی فاسد نشدنی را در جای خشک و خنک و تمیز نگهداری کنید.
 
 توصیه می‌شود میوه و سبزیجات را بلافاصله از نایلون‌های پلاستیکی خارج کنید؛ زیرا داخل نایلون‌ها امکان خراب شدن آن‌ها بیشتر است. بهتر است این مواد غذایی داخل کیسه‌های پارچه‌ای مخصوص میوه و سبزیجات نگهداری شوند. تا جایی که امکان دارد میوه و سبزیجات را جدا از هم نگه دارید؛ زیرا میوه‌های رسیده خیلی زود باعث پلاسیدگی سبزیجات می‌شوند.
 
 میوه‌های کوچک را در ظرف یا کشوی میوه، به طور فشرده و کیپ هم جا ندهید. دُم میوه‌هایی مثل تمشک را از قبل نگیرید و میوه‌ها را فقط در زمان مصرف بشویید.

 
 لزومی ندارد سیب زمینی و پیاز را داخل یخچال نگهداری کنید، فقط آن‌ها را در مکانی خنک و تاریک قرار دهید. توجه داشته باشید هیچ گاه سیب زمینی و پیاز را در هم نگهداری نکنید؛ زیرا امکان دارد سیب زمینی‌ها زودتر خراب شوند.
 
 اگر از آن دسته افرادی هستید که دوست دارند میوه‌ها را منجمد و در فریزر نگهداری کنند، باید بدانید که برخی میوه‌ها، از قبیل سیب، هلو و زردآلو موقع منجمد شدن تغییر رنگ می‌دهند و قهوه‌ای می‌شوند. اما برای این مسئله هم راه حلی وجود دارد: مقداری شربت شیرین تهیه کرده و میوه‌ها را داخل آن بریزید. ( 1 لیتر آب و 400 گرم شکر برای میوه‌های شیرین و 1 لیتر آب، 600 گرم شکر برای میوه‌های اسیدی). شربت محتوی میوه‌ها را در یخچال خنک و سپس داخل فریزر منجمد کنید: به این ترتیب می‌توانید این میوه‌ها را به مدت 10 ماه نگه دارید. البته باید توجه داشته باشید که میوه‌ها کاملاً رسیده و بدون لک یا لهیدگی باشند. برای منجمد کردن میوه های دیگر نیز می‌توانید روی آن‌ها شکر بپاشید یا آب لیمو ترش بریزید و یا همان گونه که اشاره شد، داخل شربت شیرین منجمد کنید. با این شیوه می‌توانید میوه‌ها را به مدت 8 ماه در فریزر نگهداری کنید.
 
 در خصوص نگهداری سبزیجات بهتر است آن‌ها را داخل دستمال‌های نمناکی که آب را به خوبی جذب می‌کنند، بپیچید و در یخچال قرار دهید. با این روش می‌توانید به مدت چند روز سبزیجات را در یخچال نگهداری کنید. سبزیجاتی از قبیل لوبیا سبز، مارچوبه و نخود فرنگی را می‌توان به راحتی منجمد کرد. برای این کار بهتر است این سبزیجات را به مدت چند دقیقه داخل ظرفی محتوی آب جوش ریخته بجوشانید و بلافاصله داخل ظرف آب سرد بریزید. سبزیجات را آبکش کرده و روی دستمال یا کاغذهای تمیز جذب کننده رطوبت خشک کنید و در نهایت داخل کیسه‌های فریزر بسته بندی کرده و داخل فریزر قرار دهید. با این روش می‌توانید سبزیجات را به مدت 8 الی 10 ماه نگهداری کنید.

پیش از این که سبزیجات بوته‌ای از قبیل هویج، تربچه یا چغندر را در یخچال قرار دهید، برگ‌هایشان را پاک کرده و دور بریزید

 توجه داشته باشید خیار، کاهو، کدو، سیب‌زمینی یا گوجه‌فرنگی که جزء میوه‌ها محسوب می‌شوند، در سرمای زیاد خاصیت و طعم خود را از دست می‌دهند و تحمل منجمد شدن را ندارند؛ بنابراین اگر قصد منجمد کردن این میوه‌ها را دارید، باید دست به کار شوید و سیب زمینی را به صورت پوره درست کنید.
 
 گوجه فرنگی‌ها را له و از صافی رد کرده و کدوها را به صورت شکم پر آماده کنید و سپس در فریزر قرار دهید!
 
 پیش از این که سبزیجات بوته‌ای از قبیل هویج، تربچه یا چغندر را در یخچال قرار دهید، برگ‌هایشان را پاک کرده و دور بریزید.

چند توصیه کلی

 یخچالتان را با مواد غذایی و خوراکی‌های زیاد پر و انباشته نکنید! اگر یخچال بیش از اندازه پر باشد، فاصله ای بین مواد غذایی باقی نمی‌ماند و هوا به راحتی جریان نمی‌یابد. این مسئله روی تغییر دما و خنک ماندن مواد غذایی تأثیر می‌گذارد.

 نگذارید یخچال برفک بزند. برفک زیاد باعث می‌شود یخچال بازده خوبی نداشته باشد. بنابراین مرتباً برفک یخچال را با استفاده از آب گرم و مواد پاک کننده باز کنید.

 در تابستان که دمای آشپزخانه به طور قابل ملاحظه‌ای بالا می‌رود، ترموستات یخچال را روی دمای پایین‌تری نسبت به زمستان تنظیم کنید.
 مراقب باشید که در یخچال کاملاً بسته و سفت باشد.
 
 در یخچال را فقط در مواقع ضروری باز و بلافاصله بعد از اتمام کارتان ببندید.

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اردیبهشت 1391ساعت 9:53  توسط محمد جعفر مجيدزاده اوغاني  | 

 

روانشناسی دستها (چگونه دستهای ما از درون ما خبر می دهند)

 روانشناسی دستها و انگشتان ما

شخصیت شناسی (دستها تمام دست )

دستها به پشت:وقتی دستها به پشت كمر قلاب میگردند مفهومش این است كه فرد وضعیت را تحت كنترل خود دارد. میگوید: "من راحت هستم" مشابه حركتی كه سربازان زمانی كه در حالت خبردار نیستند به خود میگیرند

دستها به جلو:هنگامی كه ما مضطرب می باشیم تمایل به نگاه داشتن دستهـای خود در جلوی بدن خود داریم تا بتوانیم یك سد حفاظتی ایجاد گردانیم

دستهای قلاب شده:بر خـلاف دسـت به سـینه بودن كه دستها بطور متقاطع به روی سینه قرار میگیرند، این ژست در افرادی مشاهده میشود كه در شرایط اضـطراب آمـیزی قرار دارند. در واقع چنین به نظر می آید برای حفظ جانشان به خودشان دست آویخته اند

دستهای تا شده:زمانیكه دستها مقابل بدن همدیگر را قطع میكنند، مـعـمـولا نشانگر وضعیت تدافعی میباشد. فرد میگوید: من تمایل ندارم به هرچیزی كه با عقایدم در تضـاد می باشد گـوش دهـم. اغـلب مردم از مانعی كه این طرز ایستادن پدید می آورد آگاهی ندارند. اما بـی تـردیـد بـرای سـد كـردن هـر گونه تعدی و مزاحـمت بكار گرفته می شـود. خصوصا وقتی كه لبهای درهم و اخم نیز با آن همراه گردد

.دراز كردن دست: زمانی كه یك مرد نشسته و دست خود را دراز كرده، او میـگوید: "من اینجا را تحت كنترل خود دارم". اما اگر یك زن این كا را انجام دهد، مـردها معمولا اینگونه می پندارند كه او از حد و حدود خود تجاوز كرده است. هر چنـد زمـانـی كه تنها یك دست را روی صندلی مجاور قرار میدهد میگوید: "میخواهم مانند شما(مردها) باشم"

دست به كمربودن: دستها دو طرف كمر به طوری كه آرنج به طرف خارج بدن قرار مـیـگیرد فرد میگوید: از من فاصله بگیر. این یك عمل نا آگاهانه می باشد كه مـا هـرگاه احساس جامعه ستیزی داشته باشیم و یا در محل پر ازدحامی قرار داریم و تـمایـل نداریم دیگران نزدیك به ما شوند اعمال میكنیم.

شانه الا انداختن:شانه ها بر آمده گشته و كف دستها به سمت خارج میچرخنـد. پیام روشن و واضح می باشد: من شما را نمی شناسم . و یا من نمی تـوانم به شما كمك كنم. دلالت بر احساس درماندگی فردی است كه این ژست را به خود میگیرد.

 

 

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اردیبهشت 1391ساعت 9:1  توسط محمد جعفر مجيدزاده اوغاني  | 

با سلام و احترام . لطفا نظرات خود  را برای هرچه بهتر شدن سایت اوغان اعلام بفرمایید . با تشکر

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت 1391ساعت 16:25  توسط محمد جعفر مجيدزاده اوغاني  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت 1391ساعت 14:58  توسط محمد جعفر مجيدزاده اوغاني  | 

 

                                                گروخچي اوغان

(نگهبان مزارع روستاي اوغان )

 

       در زمان قديم براي آسوده خاطر بودن اهالي روستا از مزارع و مراتع خود از بين نفرات اوغان افرادي را انتخاب مي كردند تا با گشت در اطراف محل كشت روستاي اوغان از محصول و دست رنج آنها حراست مي كردند تا مردم با روحيه باز و با نشاط و در راس آنها با خيال راحت به كارهاي ديگر خود مشغول      مي شدند اين نيز برمي گردد به فرهنگ بالاي اهل اوغان كه در زير اسامي آنها اعلام ميگردد.

1.    كربلايي قلي

2.    سيد حسين صادقي

3.    محرم حكمتي

4.    محمود حامپا

5.    بهروز داداش نسب

6.    نوروز فرجي

7.    سبحان فرجي

8.    مير محمد صادقي

خداوند به همه آنها خير دنيا و آخرت عنايت فرمايد .

                                                                                 تهيه و تنظيم

                                                                                 جعفر مجيدزاده

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 1391ساعت 15:42  توسط محمد جعفر مجيدزاده اوغاني  | 

 

مروري بر تاريخچه روستاي اوغان

اطلاعات زير پس از جستجوي زياد و سوال از ريش سفيدان مختلف اوغان جمع بندي شده است كه به نظرتان مي رسانيم .

****

روستاي اوغان بيش از يك قرن در اجاره و تملك افراد مختلف بوده است و در اين مدت اهالي زحمتكش اوغان تحت فرمان آنها كار مي كردند و اختيار مال و اموال خود را نداشتند كه به اختصار به آنها مي پردازيم.

·        اطلاعاتي از متملكين قبل در دسترس نمي باشد

1  آقاي غلام ستاري

2.   آقاي ميرزا سعيد

3.   آقاي بابا بلولي (سرنسري)

4.   آقاي  يحيي امامي

اين اجاره هاي سودمند براي افراد فوق دوام زيادي نداشت چرا كه تقسيم اراضي ( قانوني كه دولت وقت آنهم براي رسيدن به اهداف ذيل دست و پا مي زد پياده شد )

اهداف اصلاحات ارضي :

1- هدف سياسي: (خلع سلاح مخالفان) از نظر سياسي يك حربه تبليغاتي است و همچنین تسلط بيشتر بر خانها و مالكين بزرگ و حضور بیشتر در روستاها.

2- اهداف اقتصادي :

    - بالابردن قدرت خريد زارعان به ويژه تقويت طبقه متوسط مرفه روستا

    - پيداكردن بازار براي توليدات صنايع شهري

    - افزايش محصولات كشاورزي

    - استفاده از نيروي اضافي روستاييان در صنايع شهري

    - راه رشد سريع سرمايه داري از طريق درهم شكستن مناسبات كهنه ارضي

    - گسترش سطح زير كشت

3- اهداف اجتماعي، روانی :

      - از ميان بردن مالكان بزرگ به صورت يك طبقه نيرو ضد سياسي

      - ايجاد طبقه دهقان ثروتمند صاحب زمين و گسترش طبقه كارگردروستايي از طريق انتقال زمين از مالكان به دهقانان و تمركز زمينهر چه بيشتر در دست دهقانان ثروتمند.

      - تامين ”عدالت اجتماعي” از طريق القاء مناسبات ارباب رعيتي

-         استقرار نظام دموكراتيك از طريق بيرون كشيدن دهقانان از زيرنفوذ ملاكان

                                                ***********

پس از بروز نارضايتي در بين زارعان طي سالهاي 49-1347 اصلاحات ارضي  نهايتا به اجرا درآمد ، سال 1348 راه حلهاي مرحله دوم اعتبار خود را از دست داد تنها انتخاب يكي از دو راه به مالكان پيشنهاد شد

1- زمين زراعي بين مالك و اجاره داران به نسبت بهره مالكان متداول تقسيم گردد .

2- زمين زراعي به زارعان فروخته شود، قيمت زمين معادل دوازده برابر اجاره ساليانه اي كه زارع مي پرداخت .

 

                                                                     

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 1391ساعت 15:37  توسط محمد جعفر مجيدزاده اوغاني  | 

 

 گشت شب اوغان

      هرچه  بيشتر در تاريخچه اوغان سير مي كنيم به داشتن فرهنگ و تمدن و خویشتنداري آنها پي برده و متوجه مي شويم كه از ازل فرهنگ با هم بودن ( اتحاد و همدلي ) را سرلوحه خود مي دانستند و به همين منظور براي حفظ وحراست از اموال روستا نفرات را انتخاب مي نمودند تا در زمان استراحت اهالي روستا،نفر مربوطه در داخل و بيرون روستا به گشت زني مي پرداخت تا خداي نكرده دزدي و خيانت در ميان اهالي صورت نگيرد .

لذا بجاست كه اين امر خداپسندانه را ارج نهاده و براي تك تك آنها كه در ذيل اسامي شان ذكر مي گردد دعاي خير كرده وبراي آنهاييكه دستشان از اين دنياكوتاه شده با يك فاتحه روحشان را شاد كنيم وبراي آنهاييكه در قيد حيات هستند طول عمر با عزت بطلبيم .

1.    مرحوم  محمد حسين آرزومند

2.    مرحوم  زين العابدين ظعفري

3.    مرحوم  محمد صادقي

4.    مرحوم  علي سليمان

5.    مرحوم  علي اسدي

6.    مرحوم  علي رستمي

7.    آقاي     آراز اختياري

8.    آقاي     حسن محمد ولي نژاد

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 1391ساعت 15:30  توسط محمد جعفر مجيدزاده اوغاني  | 

 

قابل توجه اوغاني هاي عزيز

 بياييد در ابتدا نام سرزمين ايران،آذربايجان،آذربايجاني كه چون نگين پر فروغ همواره مي درخشد و هر بيننده مستعد را بخود مجذوب ميكند آذربايجاني كه محل دليرمرداني چون ستارخان و باقرخان و...،در سراب چون علامه اميني ها و... و در اوغان عزيز نام و ياد مردان و زناني كه بودند و الان جايشان خاليست را هميشه زنده نگهداشته و نگذاريم گذشت زمان، نام وياد و خاطرات آنها را  كم رنگ كند بلكه نام دلاورمردان با غيرت را همواره پر آواره نگهداريم .

بر من و تك تك هم ولايتي هاي عزيز و بزرگواري چون شما وظيفه است از  تاريخ مرز و بوم مادري خود با خبر بوده و ضمن گرامي داشتن زحمات اقوام پيشين و شناساندن آنها بر نسل جديد ، خود نيز براي سربلندي روستاي اوغان هر آنچه از دستمان بر     مي آيد بر تبق اخلاص گذاشته و از آن بهره مند شويم و جزء افرادي باشيم كه چمن باقيات و صالحات را در آباداني اوغان عزيز آبياري كنيم .

پس ما اوغانيها با داشتن هویت تاریخی،فرهنگي واجتماعی روستاي خود،رويدادهاي تاريخي آنرا با كمك همديگر بر روي كاغذ بي جان مي نگاريم وبراي آباداني آن از هيچ كوششي دريغ نمي كنيم تا آيندگان  ( اهل روستاي اوغان ) با رشد و توسعه آن از حالت روستا به شهرك در آورده و به اميد آنروز كه سراب نيز يكي از استانهاي ايران عزيز باشد .پس بياييد  با اتحاد و همدلي شناسنامه وجودي روستاي اوغان را بر همگان بشناسانيم و به داشتن نام وهویت خود افتخار مي كنيم . انشا الله

در جوامع بشري امروز همانطور که ديگران حق خود مي دانند كه عاشقانه و با صداي رسا از هویت و قوميت و داشته های تاریخی و مذهبي و فعاليتهاي اقتصادي خويش دفاع كنند ، بر من و شما  هم  بعنوان يك تكليف اخلاقي وظيفه است كه از هویت و غيرت مردم اوغان با علاقه مندي هرچه تمامتر دفاع كنيم وبا هم فكري و پيداكردن راه حل مناسب از داشته هاي خود دفاع و دنبال رفع كاستي هاي خود باشيم وبا افتخار بعنوان  يك آذربايجاني ( اهل سراب ، روستاي اوغان ) هميشه پيشتيبان هم باشيم وبا داشتن همه اعتبارات مردمی خود در کنار دیگران با افتخار هرچه تمامتر زندگی كنيم.

 اگر اندکی بر تاريخ گذشته اوغان تامل کني متوجه ميشوي که اجدادمان تاریخ راباخون خود رنگین نمودند تا من و شما امروز وفردا محروم از داشتن هویت انسانی، تاریخی و مذهبي خویشتن نباشم.

لذا مستدعي است همگي دست همت را بالا زده و با تلاش و همدلي داشته هايمان را در تبق اخلاص گذاشته وبراي موفقيت و نتيجه بهتر (( مركزي را بعنوان آرشيو اطلاعات فردي هر اوغاني)) منتصب به شغل و حرفه اي كه دارند را جمع آوري نموده ودر اختيار فردي مسئول قرار گيرد تا در زمان نياز با مراجعه به فرد مسئول ،نقش 118 را نسبت به كار درخواست كننده با توجه به اطلاعات موجود انجام دهد تا احتياجش توسط اوغاني مرتفع شود و با گردش فعاليتهاي اقتصادي همگام و مديريت شده از يك كانال ** نام اوغان** را سرلوحه خويش قرار دهيم و از طرفي با اين كار فرهنگ اقتصادي و رفاهي و اجتماعي اوغاني را بالا برده و از طرف ديگر باعث افتخار ديار خود باشيم و با اين اقدام ثابت كنيم كه مي توانيم ما هم خود باشم وبا نام خود یاد شویم ودرامروز و فردا ها فرزندانمان را مفتخر به داشتن یک هویت انسانی افتخار آمیز در کنار دیگران سازيم و در نهايت نام آذربايجان و در راس همه ايران عزيز را پر آوازه كنيم .

                                                                                      انشاء الله

                                                                                               جعفر مجیدزاده اوغانی

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت 1391ساعت 17:43  توسط محمد جعفر مجيدزاده اوغاني  | 

 

ایام سوگواری بانوی دو عالم  خانم فاطمه زهرا (ع) بر عموم شیعیان تسلیت باد.

دوستان خیلی است یگانه دختر خدا باشی .همسر شیر خدا کسیکه برای پایداری اسلام زحمت زیادی کشیده و چه زخم ها که خورده و دو بر نیاورده . مادر حسن و حسین (ع) باشی . همه این حسنات را داشته باشی و سوره قرآنی بنام ات از جانب خدا نازل بشود . با همه اینها چقدر مظلوم واقع شده است که  در مدینه هرچه می گردی اثری از قبر گمشده اش را نمی یابی .

خدا لعنت کند دشمنان حضرت علی را که این گونه همسرش را در خلوت شب و بدور از چشم نا اهلان به خاک می سپارد و هیچ زائر به حج رفته قبرش را زیارت نمی کند بخاطر مخفی بودن قبر حضرتش .

این نا اهلان در قبرستان بقیع قبر امامان معصوم ما را بر روی عاشقان عصمت و طهارت بسته اند خدایا خودت داد مظلومان عالم را بگیر و نابودشان کن . در زیر عکسی از قبرستان بقیع و مسجد النبی را با هم می بینیم 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم فروردین 1391ساعت 16:38  توسط محمد جعفر مجيدزاده اوغاني  | 

تقدیم به اوغانیهای عزیز                                                                                                 اگرحسابی اعصاب‌تان به هم ریخته، موز بخورید

زمانی كه دیدید دكمه‌های لباس‌تان درست بسته نمی‌شوند، بروید سراغ موز. تحقیقات نشان داده یك موز متوسط 105 كالری و فقط 14 گرم قند دارد. همین مقدار شما را سیر كرده و قند خون را به شكل ملایمی بالا می‌برد. در ضمن همین موز 30 درصد ویتامین B6 مورد نیاز روزانه را تامین می‌كند. این ویتامین باعث می‌شود مقدار سروتونین تولید شده مغز اندكی افزایش یافته و توان مقابله با شرایط دشوار و اضطراب‌ها را در شما افزایش می‌دهد.

اگر می‌خواهید کلیه تان سنگ نسازد، زرد‌آلود بخورید

هشت عدد زرد‌آلوی خشك حاوی 2 گرم فیبر و فقط 3 میلی‌گرم سدیم و 325 میلی‌گرم پتاسیم است كه همه این‌ها كمك می‌كنند مواد معدنی در ادرار تجمع پیدا نكرده و از تشكیل سنگ‌های اگزالات كلسیم جلوگیری شود. این سنگ‌ها شایع‌ترین نوع سنگ‌های كلیوی هستند. برای در امان ماندن از سنگ كلیه به‌خصوص اگر سابقه‌اش را دارید بقیه میان وعده‌ها را حذف كنید و برگه زردآلو بخورید.

اگر فشار خون‌تان بالاست، كشمش بخورید

60 عدد كشمش تقریبا می‌شود یك مشت پر كه حاوی یك گرم فیبر و 212 میلی‌گرم پتاسیم است كه هر دو برای كنترل فشار خون بالا در قالب یك رژیم غذایی توصیه می‌شوند. مطالعات متعددی نشان داده كه پلی‌فنل‌های موجود در مواد‌غذایی مشتق از خانواده انگور مثل همین كشمش و آب انگور در حفظ سلامت قلبی عروقی تاثیر بسزایی دارند که كاهش فشار خون از آن جمله است.

اگر از سروصدای معده رنج می‌برید، ماست بخورید

یك فنجان و نیم ماست طبیعی (كم‌چرب/پروبیوتیك) غذا را به شكل موثری از دستگاه گوارش عبور می‌دهد. از سوی دیگر ماست‌های پروبیونیك قابلیت هضم غذا به‌ویژه لبنیات و حبوبات را در روده‌ها بهبود می‌بخشند. همان‌طور كه می‌دانید این غذاها عامل ایجاد گاز در دستگاه گوارشی هستند و در نتیجه با خوردن ماست از این مزاحمت دور می‌مانید.

اگر بیش از حد سرفه می‌كنید، عسل بخورید

در مطالعه‌ای كه توسط دانشمندان آمریكایی انجام گرفته، مشخص شده 2 قاشق چای‌خوری عسل قهوه‌ای و غلیظ بسیار موثرتر از داروهای بدون نسخه ضد‌سرفه، شدت و دفعات سرفه‌های شدید را در كودكان كاهش می‌دهد. آنتی‌اكسیدان‌های موجود در عسل و عوامل ضد‌میكروبی موجود در آن التهاب بافت‌های گلو را كاهش داده و بیمار را آرام می‌كند. البته به شرطی كه عسل واقعا طبیعی باشد!

اگر همیشه احساس خستگی می‌كنید، فلفل دلمه‌ای قرمز بخورید

فلفل دلمه‌ای قرمز غنی از ویتامین C است. مطالعات نشان داده، ویتامین C بهترین ماده برای مقابله با استرس‌هایی است كه به واسطه رادیكال‌های آزاد ایجاد می‌شوند. از سوی دیگر ویتامین C در عین برطرف كردن خستگی، نقشی اساسی در سوخت و ساز آهن برعهده دارد كه به بدن كمك می‌كند اكسیژن بیشتری وارد جریان خون شود. كمبود اكسیژن یكی از اصلی‌ترین دلایل خستگی و ضعف بدنی است.

اگر می‌ترسید سرطان معده بگیرید، كلم بخورید

مطالعه‌ای كه در سال 2002 در دانشگاه جانز‌هاپكینز صورت گرفته نشان داده، یك تركیب بسیار قدرتمند موجود در كلم به نام سولفورافان، هلیكو‌باكتر پیلوری(باكتری عامل زخم معده و روده) را پیش از ورود به دستگاه گوارش تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد و از كار می‌اندازد و حتی شاید در پیشگیری از ایجاد سرطان‌های دستگاه گوارش هم موثر باشد. یك فنجان پر از كلم 34 كالری دارد و 3 گرم فیبر و 75 درصد از نیاز روزانه به ویتامین C را تامین می‌كند.

اگر مشكل سخت دارید، انجیر بخورید

4 عدد انجیر خشك 3 گرم فیبر دارد كه باعث تنظیم حركات روده بزرگ و دفع بهتر می‌شود. خوردن این میوه باعث پیشگیری از عود مجدد هموروئید می‌شود. همچنین این مقدار انجیر 5 درصد پتاسیم و 10 درصد منگنز مورد نیاز روزانه را تامین می‌كند.

اگر دارای مشکلات شكمی هستید، ریحان بخورید

مطالعات نشان داده، ماده شیمیایی اوژنول موجود در ریحان باعث از بین رفتن و پیشگیری دل درد، حالت تهوع، كرامپ‌های شكمی یا اسهال می‌شود. علت این موضوع از بین رفتن برخی از باكتری‌ها از جمله سالمونلا و لیستریا توسط اوژنول است. اوژنول یك ماده ضد‌اسپاسم است كه می‌تواند باعث بهبود كرامپ‌های شكمی شود. هر طور كه دوست دارید ریحان را بخورید.

اگر دچار كم‌خوابی هستید، گوشت بوقلمون بخورید

حدود 85 گرم گوشت بوقلمون تقریبا حاوی كل تریپتوفان مورد نیاز روزانه بدن است. اسید آمینه تریپتوفان ماده‌ای ضروری است كه باعث تولید سروتونین و ملاتونین می‌شود كه هر دوی این‌ها باعث تنظیم خواب می‌شوند. مطالعات نشان داده افرادی كه از بی‌خوابی یا كم‌خوابی رنج می‌برند دچار كمبود تریپتوفان هستند.

اگر می‌خواهید از كسالت دور شوید، ماهی تن بخورید

85 گرم از ماهی تن كنسرو شده حاوی حدود 800 میلی‌گرم امگا3 است. محققان معتقدند، امگا3 باعث رفع كسالت روحی و پیشگیری از اضطراب و بالارفتن روحیه می‌شود. اسیدهای چرب موجود در ماهی، توسط متخصصان تغذیه با عنوان درمانی موثر برای افسردگی توصیف شده است. خوردن ماهی تن با مقدار كمی نان تاثیر بهتری دارد چون كربوهیدرات موجود در نان، سروتونین خون را افزایش داده و باعث بهبود روحیه و دور شدن احساس كسالت می‌شود.

اگر همیشه از حالت تهوع رنج می برید، چای زنجبیلی بخورید

مطالعات متعددی نشان داده، یك‌چهارم قاشق چای‌خوری پودر زنجبیل، نصف قاشق چای‌خوری ریشه خرد شده زنجبیل یا یك فنجان چای زنجبیل باعث كاهش حالت تهوع ناشی از بیماری حركت و حالت تهوع سفر و بارداری می‌شود. محققان هنوز به‌درستی نمی‌دانند چه ماده‌ای در زنجبیل باعث سركوب حالت تهوع می‌شود اما به‌هرحال این ماده بی‌خطر بوده و فاقد عوارض جانبی معمول داروهای ضد‌تهوع است.

اگر دچار سوزش معده هستید، چای بابونه بخورید

چای بابونه باعث بهبود التهاب، اسپاسم و گاز دستگاه گوارش می‌شود. 2 قاشق چای‌خوری بابونه را به‌مدت 20 دقیقه در آب جوش دم كنید و كمی كه خنك شد میل كنید. برای برطرف شدن این مشكل لازم است چند بار در روز چای بابونه بخورید.     

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم فروردین 1391ساعت 14:47  توسط محمد جعفر مجيدزاده اوغاني  | 

خاطرات زنده ياد آقاي اسماعيل اقدسي

معروف به پهلوان اسماعيل

 

         وي در سال 1303 در روستاي اوغان از توابع شهرستان سراب چشم به جهان گشود ، وي دوران كودكي ونوجواني خود را در كنار خانواده به كار كشاورزي و دامپروري مشغول بود تا به سن 18 سالكي براي حراست از خاك وطن به خدمت مقدس سربازي اعزام ميشود وبر حسب تقسيمات نيروها ، وي به يكي از پادگانهاي موجود در شهر تهران منتقل ميگردد .

در آن زمان ورزش كشتي  مثل امروزه نبود كه فدراسيون كشتي ، تيم باشگاهي يا تیم ملي كشتي گيران وجود داشته باشد ، ورزش كشتي در داخل پادگانها رواج فراواني داشت كه در بين افراد مسابقه گذاشته ميشد و برندگان هر پادگان با پادگان ديگر كشتي مي گرفت تا به مرحله قهرماني برسد كه درآن زمان بجاي قهرمان از كلمه پهلوان بيشتر مورد استفاده قرار مي گرفت .

خاطرات پهلوان اسماعيل را به نقل از پسر بزرگوارشان كه او نيز از زبان خود پهلوان براي ما بازگو ميكند با هم ميخوانيم ، اميد است مورد پسند عزيزان واقع شود .

پهلوان در خاطرات خود چنين اعلام كرده است كه در يكي از روزها کشتی گیران همه پادگانها را در باشگاه امجدیه تهران جمع کرده بودند كه در آنجا با هم مسابقه كشتي بدهند و برنده نهايي مشخص شود كه متاسفانه در آن روز كليه افراد منتخب پادگان ما  ُدر مسابقه كشتي هيچ نتيجه نگرفته و همه از دور مسابقه خارج شدند اين امر فرمانده پادگان وقت را خيلي عصبي كرده بود كه در جمع سربازان پادگان از روي عصبانيت اعلام كرد از بين شما كسي هست كه كشتي گرفتن را بلد باشد من آبرويم در خطر است كه همه سربازان پادگان با توجه به شناختي كه از من داشتند همگي يك صدا مرا به فرمانده پادگان معرفي كردند كه به لطف خدا بنده روي تشك كشتي حاضر شدم ، بجاست يادآور شوم كه كشتي آن موقع مثل الان نبود كه ( بر اساس وزن افراد ، سن آنها و مسابقات بصورت دوره اي باشد  ) در آن لحظه كه روي تشك ايستاده بودم بايد با 12 نفر موجود روي تشك مسابقه مي دادم آنهم پشت سرهم ، كه شكر خدا با همه آن 12 نفر كشتي گرفتم و موفق به ضربه فني آنها شدم كه نتيجه آن اين شد كه پادگان ما مقام اول را بدست بياورد .

         تازه اين اول راه بود بايد با برندگان ديگر شهرها و مراكز استاني و در كل كشوري مسابقه ميدادم كه به لطف خدا از سال 1322 تا 1324 پشت سرهم مقام قهرماني را بدست آوردم و چندين مدال از مقام ارشد كشور درياقت نمودم ، در آن زمان بود كه ايشان اسم بنده را در جمع حاضر اعلام كرد كه از اين به بعد نام وي اسماعيل پهلوان مي باشد .

    بعد از چند سال در سال 1341 كشتي ايران دوره ضعيفي را پشت سر ميگذاشت كه مسابقات كشتي در تفليس برگزار مي شد كه 4 نفراز ايران ( اوغاني ، مهدي زاده ، حبيبي و تختي ) که خوشبختانه بنده حريفهاي خود را ضربه فني كردم و دوستان نيز حريفهاي خود را بردند .مطالب فوق از زبان پسر آقاي اسماعيل اقدسي ( پهلوان اسماعيل ) بيان شده بود كه تقديم محضرتان گرديد اميد است مورد پسند و موجب افتخار اوغاني ها قرار گيرد .  با تشكر * جعفر مجيدزاده اوغاني


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم فروردین 1391ساعت 14:25  توسط محمد جعفر مجيدزاده اوغاني  | 

 

 اطلاعات عمومي
 

بدن انسان روش‌هاي جالب و جذابي را براي فرستادن علائم هشدار دهنده دارد كه اين علائم در واقع اسراري را از درون بدن فاش مي‌سازند. به عنوان مثال آيا مي‌دانيد كه خنديدن پس از خوردن هر وعده غذايي چه تاثيري روي بدن دارد؟ يا اينكه آيا مي‌دانيد سفيد شدن زود هنگام موها نشانه چه فرآيندي در بدنتان است.

بدن انسان در تمام طول عمر به شيوه‌اي هوشمندانه و منحصر به فرد علائم و نشانه‌هاي زيركانه و هشدار دهنده را بروز مي‌دهد اما اكثر افراد به دليل ناآگاهي از اين روابط و علائم، پيغام‌هاي حياتي بدن را ناديده مي‌گيرند كه حاصل آن به خطر افتادن سلامتي است.

روزنامه «ديلي ميرور»، در گزارشي به چند راهكار جالب و شگفت‌انگيز به عنوان اسرار زندگي اشاره كرد كه بي‌ترديد در زندگي روزمره، قابل استفاده و مفيد خواهند بود:

1- دردناك شدن مچ پا مي‌تواند نشان دهنده مشكلات كلسترولي باشد.
به گفته متخصصان دردناك شدن مچ پا مي‌تواند نشانه ابتدايي از افزايش ارثي سطح كلسترول بد خون باشد. در واقع تشكيل كلسترول در اطراف زردپي آشيل، موجب بروز اين درد مي‌شود.

- راه حل چيست؟

اگر احساس كرديد كه مچ‌ پايتان مدت سه روز يا بيشتر به طور مداوم درد مي‌كند، حتما براي چكاپ كلسترول به پزشك مراجعه كنيد، بويژه اگر سابقه خانوادگي ابتلا به بيماري قلبي را داريد.

2-
قوي بودن ريه‌ها نشان دهنده كاهش خطر ابتلا به آلزايمر است.
مطالعات نشان مي‌دهد كه فعاليت ضعيف و نامطلوب ريه‌ها موجب مي‌شود كه اكسيژن كمتري به مغز برسد و در نتيجه خطر ابتلا به زوال عقل و آلزايمر افزايش پيدا مي‌كند.

براي جبران اين مشكل سعي كنيد تنفس عميق انجام دهيد به اين ترتيب كه پنج ثانيه عمل دم و پنج ثانيه عمل بازدم هوا را انجام دهيد. اين كار موجب تقويت ريه‌ها مي‌شود چون اكسيژن را به مقدار كافي و مناسب به مغزتان مي‌رساند. اگر اين كار را شش نوبت در روز تكرار كنيد، ريه‌هاي شما 20 درصد قوي‌تر مي‌شوند.

3- سفيد شدن موها قبل از رسيدن به سن 30 سالگي نشانه مهمي از ابتلا به مشكلات تيروئيدي است.
متخصصان تيروئيد تاكيد دارند كه عدم تعادل در فعاليت غده تيروئيد موجب اختلال در توليد رنگدانه‌ها در پياز مو مي‌شود.

- راه حل چيست؟

اگر موهايتان در سن پايين، سفيد شده و هم چنين علائم ديگري چون كاهش وزن، افسردگي و يا مشكلات عادت ماهانه داريد، حتما براي چكاپ كامل و درمان به موقع به يك متخصص غدد مراجعه كنيد.

4- بيماري لثه خطر و احتمال زايمان زودرس را افزايش مي‌دهد.
باكتري‌هاي موجود در لثه‌هاي بيمار و عفوني، موجب بروز واكنشي مي‌شود كه حاصل آن باز شدن بي‌موقع و زودهنگام دهانه رحم در دوران بارداري است.

- راه حل چيست؟

هر روز نخ دندان بكشيد. هم چنين زنان باردار براي اطمينان از سلامت دندان‌هاي و لثه خود بايد مرتب به دندان پزشك مراجعه كنند. مطالعات نشان مي‌دهد كه مشكل و بيماري لثه احتمال زايمان پيش از موعد را 70 درصد افزايش مي‌دهد.

5- گرم نگه داشتن پاها احتمال سرماخوردگي را كاهش مي‌دهد.
وقتي پاها سرد مي‌شوند، عروق خوني در بيني بسته و منقبض مي‌شوند كه در نتيجه گلبول‌هاي سفيد خون در اين منطقه از مبارزه با عفونت‌ها دست مي‌كشند و محل ورود ميكروب‌ها به بدن باز مي‌شود.

بنابراين توصيه مي‌شود جوراب بپوشيد و مطمئن شويد كه با گرم نگه داشتن پاها، سيستم دفاعي بدنتان به طور كامل كار مي‌كند.

6 - خنديدن پس از صرف هر وعده غذايي، ميزان قند خون شما را پايين مي‌آورد.
متخصصان معتقدند عضلاتي كه ما از آنها براي خنديدن استفاده مي‌كنيم براي دريافت انرژي، قندخون را مصرف مي‌كنند و اين فرآيند خطر ابتلا به ديابت، چاقي و حتي برخي از سرطان‌ها را كاهش مي‌دهد.

بنابراين بعد از شام در آرامش كامل روي مبل بنشينيد و مدتي به تماشاي فيلم كمدي مورد علاقه‌تان بپردازيد.

7 - راه رفتن و حرف زدن همزمان، موجب كمردرد مي‌شود.
وقتي در حين راه رفتن، صحبت هم مي‌كنيم اين كار مانع از همزماني تنفس ما با گام‌هايمان در هنگام برخورد پاها به زمين مي‌شود. اين عدم هماهنگي، موجب مي‌شود كه بخشي از ضربه‌هاي ناشي از برخورد گام‌ها به زمين به كمر وارد شود و موجب بروز كمردرد مي‌شود.

توصيه مي‌شود دفعه بعد اگر به هنگام خريد كردن موبايلتان زنگ زد، يك گوشه بنشينيد و با تلفن صحبت كنيد.

8 - فشار دادن پاها روي هم مانع از ضعف كردن و بي حالي مي‌شود.
اگر بعد از سريع برخاستن از جاي خود احساس سرگيجه پيدا كرديد يا حس كرديد كه منگ شده‌ايد و چشمانتان سياهي مي‌رود با اين حركت ساده مي‌توانيد جريان خون را به سرعت به مغز بفرستيد و ضعف و سرگيجه خود را متوقف كنيد.

ابتدا هر دو پاي خود را روي زمين قرار دهيد. بعد يكي از پاها را روي پاي ديگر بياندازيد و تا جايي كه مي‌توانيد در اين وضعيت پاها را روي هم فشار دهيد. 30 ثانيه در اين وضعيت بمانيد تا خون به مغزتان برسد و حالتان بهتر شود.

9- غفلت از كمردرد، تهديد جدي براي مغز است.
پزشكان دريافته‌اند افرادي كه بيش از يك سال مبتلا به كمردرد هستند، 11 درصد از حجم سلول‌هاي مغزي آنها در ناحيه‌اي كه مربوط به كنترل يادگيري است، كاسته مي‌شود. ظاهرا فشار مقابله با كمردرد اين تاثير نامطلوب را روي سلول‌هاي مغزي برجاي مي‌گذارد.

در صورت بروز كمردرد، فورا از پزشك كمك بگيريد. اكثر كمردردها در صورتي كه زودتر مورد توجه قرار بگيرند، قابل درمان هستند.

10- چاقي، احتمال بروز سردردها را تا دو برابر افزايش مي‌دهد.
وزن زياد موجب التهاب در عروق خوني ناحيه سر مي‌شود كه مهمترين عامل بروز سردرد است.

براي كاهش دردها، اقدام به كاهش وزن كنيد و براي درمان سردردها از راهكارهاي طبيعي استفاده كنيد. مصرف روزانه داروهاي مسكن در واقع موجب بروز سردرد مي‌شود.

11- مشكل در اندام تناسلي مردانه مي‌تواند علامت عارضه قلبي باشد.
آخرين مطالعات نشان داده است كه ناتواني جنسي در مردان مي‌تواند ناشي از تنگ شدن عروق خوني باشد.

به درمان‌هاي اينترنتي و ماهواره‌اي اعتماد نكنيد در عوض براي چكاپ كامل به متخصص مراجعه كرده و قبل از هر چيز به پزشك خود اطمينان كنيد.

12- قوز كردن، ولع شما را به خوردن شيريني تشديد مي‌كند.
پزشكان معتقدند كه قوز كردن جريان خون را به مغز كاهش مي‌دهد و در نتيجه ولع خوردن مواد قندي را تشديد مي‌كند چون در صورت كاهش جريان خون در مركز اشتها در مغز، گلوكز كمتري به اين عضو اصلي مي‌رسد در حالي كه گلوكز مهمترين غذاي مغز است.

- راه حل چيست؟

هميشه صاف بنشينيد و پاهاي خود را روي زمين بگذاريد. ستون فقرات خود را بكشيد و شكم خود را به داخل بكشيد طوري كه كمر شما به سمت صندلي كشيده شود.

13- داروهاي سرماخوردگي، تاثير نامطلوب روي توان باروري دارند.
داروهاي سرماخوردگي كه براي خشك كردن ترشحات بيني استفاده مي‌شوند در عين حال مي‌توانند موجب كاهش مخاط دهانه رحم شود و در نتيجه باروري را مشكل مي سازد.

بنابراين توصيه مي‌شود: به جاي داروهاي ضد احتقان از درمان‌هاي معمولي مثل ويكس استفاده كنيد.

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم فروردین 1391ساعت 17:57  توسط محمد جعفر مجيدزاده اوغاني  | 

 

بسلامتي همه پدر و مادرها

 : آدما تا وقتي کوچيکن دوست دارن براي مادرشون هديه بخرن اما پول ندارن.
وقتي بزرگتر ميشن ، پول دارن اما وقت ندارن.
وقتي هم که پير ميشن ، پول دارن وقت هم دارن اما . . . مادر ندارن...!
به سلامتي همه مادراي دنيا...

 پدرم ، تنها کسي است که باعث ميشه بدون شک بفهمم فرشته ها هم ميتوانند مرد باشند !

 شرمنده مي کند فرزند را ، دعاي خير مادر ، در کنج خانه ي سالمندان...

 خورشيد هر روز
ديرتر از پدرم بيدار مي شود
اما زودتر از او به خانه بر مي گردد !

 به سلامتيه مادرايي که با حوصله راه رفتن رو ياده بچه هاشون دادن

ولي تو پيري بچه هاشون خجالت ميکشن ويلچرشونو هل بدن!!!

سرم را نه ظلم مي تواند خم کند ،
نه مرگ ،
نه ترس ،
سرم فقط براي بوسيدن دست هاي تو خم مي شود مادرم ؛

 سلامتيه اون پسري که...

10سالش بود باباش زد تو گوشش هيچي نگفت...
20سالش شد باباش زد تو گوشش هيچي نگفت...
30سالش شد باباش زد تو گوشش زد زير گريه...!!!
باباش گفت چرا گريه ميکني..؟
گفت: آخه اونوقتا دستت نميلرزيد...!

 

هميشه مادر را به مداد تشبيه ميکردم
که با هر بار تراشيده شدن، کوچک و کوچک تر ميشود…

ولي پدر...
يک خودکار شکيل و زيباست که در ظاهر ابهتش را هميشه حفظ ميکند
خم به ابرو نمياورد و خيلي سخت تر از اين حرفهاست
فقط هيچ کس نميبيند و نميداند که چقدر ديگر ميتواند بنويسد …
بياييد قدردان باشيم ...
به سلامتي پدر و مادرها

 

« قند» خون مادر بالاست .
دلش اما هميشه « شور» مي زند براي ما ؛
اشک‌هاي مادر , مرواريد شده است در صدف چشمانش ؛
دکترها اسمش را گذاشته‌اند آب مرواريد!
حرف‌ها دارد چشمان مادر ؛ گويي زيرنويس فارسي دارد!
دستانش را نوازش مي کنم ؛ داستاني دارد دستانش.

 
دست پر مهر مادر
تنها دستي ست،
که اگر کوتاه از دنيا هم باشد،
از تمام دستها بلند تر است...

پدر و پسر داشتن صحبت میکردن!!!

 

پدر دستشو ميندازه دوره گردنه پسرش ميگه پسرم من شيرم يا تو؟
پسر ميگه : من...!!
پدر ميگه : پسرم من شيرم يا تو؟؟!!
پسر ميگه : بازم من شيرم...
پدر عصبي مشه دستشو از رو شونه پسرش بر ميداره ميگه : من شيرم يا تو!!؟؟
پسر ميگه : بابا تو شيري...!!
پدر ميگه : چرا بار اول و دوم گفتي من حالا ميگي تو ؟؟
پسر گفت : آخه دفعه های قبلي دستت رو شونم بود فکر کردم يه کوه پشتمه اما حالا...
به سلامتي هرچي پدره                                       

 

مادر
تنها کسي است که ميتوان "دوستت دارم" ‌هايش را باور کرد
حتي اگر نگويد...؟؟

مادر يعني به تعداد همه روزهاي گذشته تو، صبوري! مادر يعني به تعداد همه روزهاي آينده تو ،دلواپسي! مادر يعني به تعداد آرامش همه خوابهاي کودکانه تو، بيداري !

مادر يعني بهانه بوسيدن خستگي دستهايي که عمري به پاي باليدن تو چروک شد!

مادر يعني باز هم بهانه مادر گرفتن....

پدرم هر وقت ميگفت "درست ميشود..."
تمام نگراني هايم به يک باره رنگ ميباخت...!

آدم پير مي شود وقتي مادرش را صـــــــــــــــــــــــــــــدا ميزند اما جوابي نميشنود

 

تو 10 سالگي : " مامان ، بابا عاشقتونم"
تو 15 سالگي : " ولم کنين "
تو 20 سالگي : " مامان و بابا هميشه ميرن رو اعصابم"
تو 25 سالگي : " بايد از اين خونه بزنم بيرون"
تو 30 سالگي : " حق با شما بود"
تو 35 سالگي : "ميخوام برم خونه پدر و مادرم "
تو 40 سالگي : " نميخوام پدر و مادرم رو از دست بدم"!!!
تو  هفتاد سالگي : " من حاضرم همه زندگيم رو بدم تا پدر و مادرم الان اينجا باشن...!

 

بيايد ازهمين حالا قدر پدر و مادرامونو بدونيم...
از اعماق وجودم اعتقاد دارم که هر روز، روز توست...

وقتي پشت سر پدرت از پله ها مياي پايين و ميبيني چقدر آهسته ميره ، ميفهمي پير شده ! وقتي داره چایی می خوره و دستش ميلرزه ، ميفهمي پير شده!

وقتي بعد غذا يه مشت دارو ميخوره ، ميفهمي چقدر درد داره اما هيچ چي نميگه...

و وقتي ميفهمي نصف موهاي سفيدش به خاطر غصه هاي تو هستش ، دلت ميخواد بميري

اگر 4 تکه نان  خيلي خوشمزه وجود داشته باشد و شما 5 نفر باشيد
کسي که اصلا از مزه آن نان خوشش نمي آيد «مادر» است.

 

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم فروردین 1391ساعت 10:42  توسط محمد جعفر مجيدزاده اوغاني  | 

ارائه عكس صرفا جهت آشنايي خوانندگان و هم روستايي هاي خود ) اوغان مي باشد .
+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم فروردین 1391ساعت 14:34  توسط محمد جعفر مجيدزاده اوغاني  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم فروردین 1391ساعت 14:30  توسط محمد جعفر مجيدزاده اوغاني  | 

مطالب قدیمی‌تر